ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

ENERGOFACHOWCY zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych przez odwiedzających w dowolnych witrynach Internetowych ENERGOFACHOWCY.PL, na których znajduje się odniesienie do tej witryny, oraz informacji zawartych na naszych listach adresowych poczty elektronicznej. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności wyjaśniają, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych użytkownika i jak je chronimy.

GROMADZENIE I UŻYTKOWANIE INFORMACJI:

Dobrowolne wpisanie adresu na listę adresową poczty elektronicznej: odwiedzający witrynę Internetową ENERGOFACHOWCY mogą zapisać się na listę osób otrzymujących wiadomości na temat ważnych, interesujących je wydarzeń. W tym celu należy podać swoje nazwisko oraz dane do kontaktu. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy nikomu danych osobowych znajdujących się na tej liście.

Dane na temat witryny Internetowej gromadzone za pośrednictwem przeglądarki www: podobnie jak w przypadku wielu innych operatorów witryn Internetowych, ENERGOFACHOWCY analizuje rejestry zdarzeń w celu ciągłego podnoszenia wartości witryny dla naszych gości. W tym celu korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, który dostarcza nam i upoważnionym przez nas agentom raporty w czasie rzeczywistym o odwiedzinach na naszej witrynie za pośrednictwem przeglądarek Internetowych. Raporty te obejmują takie informacje jak: wyświetlenia stron, unikatowe wyświetlenia stron, unikatowi odwiedzający, stali odwiedzający, częstość wizyt, okresy największego ruchu i adresy IP, które mogą służyć do identyfikacji ogólnej lokalizacji odwiedzającego. Korzystając z tej usługi: nie gromadzimy, nie żądamy, nie rejestrujemy, nie wymagamy, nie zbieramy ani nie śledzimy żadnych danych osobowych użytkowników Internetu.

Korzystanie z plików cookie: pliki cookie to małe tekstowe pliki danych, które mogą być przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika (o ile użytkownik wyraził na to zgodę w ustawieniach przeglądarki Internetowej) i służą do automatycznej identyfikacji przeglądarki użytkownika przez nasz serwer podczas każdej jego wizyty w naszej witrynie. Korzystamy z plików cookie w celu zapamiętywania preferencji użytkownika, wyświetlania treści i reklam dopasowanych do aktywności użytkownika w Internecie oraz pomiaru skuteczności naszych witryn Internetowych, w tym usług, treści i reklam.

Poprzez zmianę swoich preferencji w przeglądarce Internetowej użytkownik może zaakceptować wszystkie pliki cookie, otrzymywać powiadomienie, gdy zostaje przesłany plik cookie, lub odrzucić wszystkie pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku odrzucenia przez użytkownika niektórych lub wszystkich plików cookie może nie być możliwe pełne korzystanie przez niego z naszych i innych witryn Internetowych. Ponadto, w przypadku odrzuceniu plików cookie użytkownik nie będzie mógł korzystać ze spersonalizowanych treści oferowanych przez inne witryny Internetowe lub przez nas.

Korzystanie z innych technologii: nasze witryny mogą także wykorzystywać sygnały nawigacyjne w sieci Web (znane także jako „czyste GIF-y”, znaczniki „pixel tag” czy obiekty „Web bug”), stanowiące małe grafiki zawierające unikatowy identyfikator o funkcji podobnej do plików cookie, umieszczane w kodzie witryny Internetowej.    Sygnały nawigacyjne w sieci Web wykorzystujemy do monitorowania tendencji w ruchu użytkowników w naszej witrynie Internetowej, w celu dostarczania plików cookie lub komunikowania się z tymi plikami, uzyskiwania informacji na temat tego, czy użytkownik odwiedził naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Internetowej wyświetlonej w witrynie innej firmy, oraz poprawy wydajności witryny. Możemy także zezwolić naszym dostawcom usług na korzystanie z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web w celu uzyskiwania dzięki nim informacji, które wiadomości e-mail zostały otwarte przez adresatów, oraz śledzenia ruchu i działań odwiedzających naszą witrynę. Umożliwia nam to dokonywanie pomiaru skuteczności dostarczanej przez nas treści i innych ofert.

Korzystanie z plików cookie i innych technologii przez osoby trzecie:umożliwiamy osobom trzecim gromadzenie informacji na temat aktywności użytkownika w Internecie za pomocą plików cookie i innych technologii. Osoby trzecie obejmują sieci reklamowe, które gromadzą informacje na temat zainteresowań użytkownika podczas wyświetlania lub korzystania przez niego z reklam umieszczonych w naszej witrynie i innych witrynach Internetowych. Informacje zgromadzone przez te sieci reklamowe służą do przewidywania cech użytkownika, jego zainteresowań lub preferencji, oraz są wyświetlane i udostępniane innym osobom w celu umieszczania przez nie w naszej witrynie i w całej sieci Web reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Należy pamiętać, że nie mamy dostępu do plików cookie, nie mamy też kontroli nad plikami cookie ani innymi technologiami, które mogą być używane przez osoby trzecie do gromadzenia informacji na temat zainteresowań użytkownika, przy czym praktyki tych osób w zakresie danych nie są objęte niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.

Inne przykłady korzystania z danych osobowych użytkownika: oprócz korzystania z informacji na temat użytkownika do konkretnych celów określonych powyżej, możemy także co pewien czas korzystać z danych osobowych użytkownika do przesyłania mu wiadomości na temat naszej organizacji i materiałów promocyjnych na temat inicjatyw ENERGOFACHOWCY, o ile użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania takich informacji w sposób opisany poniżej.

UJAWNIANIE INFORMACJI:

Odsprzedaż lub ujawnianie informacji osobom trzecim: ENERGOFACHOWCY nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych zebranych za pośrednictwem swojej witryny Internetowej i informacji zawartych na listach adresowych poczty elektronicznej żadnym osobom trzecim. Podwykonawcy lub dostawcy usług, którzy mogą zostać zatrudnieni przez ENERGOFACHOWCY i mieć dostęp do danych osobowych, są związani umową o zachowaniu poufności lub jej ekwiwalentem w celu zagwarantowania, by podczas posługiwania się danymi osobowymi użytkowników dochowywali oni należytej staranności.

Ochrona prywatności w zakresie zgłaszania przypadków piractwa: użytkownicy często zgłaszają organizacji ENERGOFACHOWCY incydenty w zakresie piractwa komputerowego za pośrednictwem poczty elektronicznej i naszego internetowego systemu zgłoszeń. Z wyjątkiem przypadków, w których podane nam w tym celu dane osobowe zostają udostępnione radcy prawnemu ENERGOFACHOWCY lub innym dostawcom usług do celów prawnych i innych celów związanych z egzekwowaniem przestrzegania przepisów, dane te nie są ujawniane żadnym osobom trzecim bez uprzedniej zgody osoby podającej swoje dane, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

Stosujemy skuteczne środki ostrożności w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem oraz ujawnieniem, a także zmianą lub zniszczeniem. Podwykonawcy lub dostawcy usług, którzy mogą zostać zatrudnieni przez ENERGOFACHOWCY i mieć dostęp do danych osobowych, są związani umową o zachowaniu poufności lub jej ekwiwalentem w celu zagwarantowania, by podczas posługiwania się danymi osobowymi użytkowników dochowywali oni należytej staranności.

JAKOŚĆ DANYCH I DOSTĘP DO NICH:

ENERGOFACHOWCY zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o ich danych osobowych przechowywanych przez ENERGOFACHOWCY oraz umożliwia im – w miarę potrzeby -poprawianie, zmienianie lub usuwanie wszelkich swoich danych, które są niekompletne lub niedokładne. Aby skorzystać z dowolnej z powyższych możliwości, lub w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących informacji o użytkowniku gromadzonych przez ENERGOFACHOWCY, można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres energofachowcy@gmail.com.

REZYGNACJA:

Choć większość odwiedzających witrynę ENERGOFACHOWCY chętnie otrzymuje informacje na temat inicjatyw i działalności edukacyjnej ENERGOFACHOWCY oraz inne materiały dotyczące ENERGOFACHOWCY uważamy, że każdy powinien mieć prawo wyboru. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji od ENERGOFACHOWCY, należy wysłać wiadomość na adres energofachowcy@gmail.com.

EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD:

W przypadku stwierdzenia, że ENERGOFACHOWCY nie przestrzega niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, należy powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość na adres energofachowcy@gmail.com. Dołożymy wszelkich starań w celu niezwłocznego przeprowadzenia analizy i rozwiązania problemu. W temacie wiadomości należy umieścić słowa „Zasady Ochrony Prywatności”.

ŁĄCZA DO WITRYN ZEWNĘTRZNYCH:

W tej witrynie znajdują się łącza do różnych witryn Internetowych będących poza kontrolą ENERGOFACHOWCY. Kliknięcie jednego z tych łączy spowoduje opuszczenie naszej witryny Internetowej i połączenie się z witryną wybranej organizacji lub firmy. Nawet w przypadku powiązania naszej witryny z witryną osoby trzeciej nie sprawujemy żadnej kontroli nad witrynami, do których prowadzą wspomniane łącza. W każdej z tych witryn obowiązują jej własne niezależne praktyki i procedury w zakresie ochrony i gromadzenia danych osobowych. Użytkownik, który odwiedza daną witrynę poprzez kliknięcie łącza znajdującego się w witrynie ENERGOFACHOWCY, powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w danej witrynie, zanim udostępni jakiekolwiek dane osobowe.

PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ:

Wszelkie dane osobowe dostarczone ENERGOFACHOWCY przez użytkownika będą gromadzone bezpośrednio na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych oraz przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. Oznacza to, że wszelkie dane osobowe użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych będą przesyłane za granicę. Należy zwrócić uwagę, że mimo zaangażowania z jakim ENERGOFACHOWCY dąży do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników, ogólny poziom ochrony tych danych w Stanach Zjednoczonych może być inny niż za granicą, w tym w Unii Europejskiej.

WARUNKI ZAWARTE W ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE TYCH ZASAD:

Korzystając z tej witryny, użytkownik akceptuje warunki zawarte w naszych zasadach ochrony prywatności. W przypadku braku akceptacji tych warunków, nie należy ujawniać żadnych danych osobowych za pośrednictwem tej witryny.

ENERGOFACHOWCY może w dowolnym czasie zmienić treść niniejszych zasad ochrony prywatności według własnego uznania, przy czym zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w tej witrynie. Użytkownik ma obowiązek dokonywać okresowego przeglądu niniejszych zasad ochrony prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi możliwymi zmianami tych zasad. ENERGOFACHOWCY powiadomi użytkownika o istotnych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez umieszczenie w naszej witrynie widocznego powiadomienia.

KONTAKT Z ENERGOFACHOWCY W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI:

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy wysłać wiadomość na adres energofachowcy@gmail.com.